Home

Logotyp LP Pressgjuteri

DIE CASTING FROM START TO FINISH

LP Pressgjuteri is a family firm with a long tradition in die casting aluminium and zinc.

ABOUT US

LP Pressgjuteri was founded in 1946 and has long experience in the field of die casting, specialising in aluminium and zinc parts. Our production is characterised by natural and high commitment throughout the process, from product development to finished, surface-treated, assembled product. Cost-effeciency, Quality, Accuracy of Delivery are our keywords and can be summarised in one - Reliability

Our knowledge of die casting and the importance of the moulding tools in production contributed to the founding of the company Vallsjö Verktyg in 1989. This means that we are also able to manufacture moulding tools for new die cast products and make changes to existing ones.

Our experience helps us to develop the most cost-effective products possible.

Access to Vallsjö Verktyg is also a strength when we need quick service and regular maintenance of our moulding tools, which is one of the fundamental pillars to ensure security of supply and a long lifetime of the moulding tools, which in turn also leads to reliability and reduces costs for our customers.

 

Download our folder as a PDF file

News

LP PRESSGJUTERI – COMPANY OF THE YEAR IN THE MUNICIPALITY OF SÄVSJÖ

Motivation:
"Good businessmanship, profitability and great ambition have made the Company of the Year 2017, with its roots in Småland, an intergenerational family firm. In a world in which global competition is part of life, they have developed the company with technology and products, which have also attracted great attention beyond municipal borders."

We offer a fast, high-class production process

"OUR QUALITY SYSTEM AND EXPERIENCED STAFF ALLOW US TO FOCUS ON THE PRODUCT THROUGHOUT THE PRODUCTION PROCESS."

We have high capacity in our foundry, including machines with clamping forces ranging from 25 to 500 tons. 3 hot-chamber machines that make zinc parts and 5 cold-chamber machines that make aluminium parts. Our quality system and experienced staff allow us to focus on the product throughout the production process. We produce large series as well as small ones and always work to find cost-effective solutions in the production process. We cover simple standardisations that offer high flexibility as well as detailed, fully automated vision-based cells, as required.

The continued processing of the products consists mainly of grinding, drilling, threading, dry and wet tumbling, assembly and packing. Robots and CNC processing are of course also used in the finishing processes. We also carry out lacquer and surface treatment.

REFERENCES

LP Pressgjuteri and Vallsjö Verktyg’s production is permeated with great commitment to the customer’s products. Knowledge about die casting and moulding tools is the core of our activity and leads to happy customers.

"We have worked together for almost 35 years, which is proof that our confidence in each other leads to success for both parties. LP Pressgjuteri/Vallsjö Verktyg meets our requirements for competence, flexibility, quality and security of supply."


Torbjörn Lager, Purchase Manager Sapa Building Systems

“A flexible partnership from start to finish. I appreciate that.”


Jari Räsänen, Sourcing Manager Martela

“LP Pressgjuteri/Vallsjö Verktyg is our first choice for small die cast goods. Flexibility and quality are keywords for us in the design process. LP Pressgjuteri/Vallsjö Verktyg meets our requirements and more.”


Stefan Pettersson, Product Development Glamox Luxo Lighting

We are located in Småland’s highland between Sävsjö and Vetlanda.
You are welcome to visit us!

CONTACT US

LP Pressgjuteri AB, Hultagård 61, 576 91 Sävsjö, Sweden
Telephone switchboard +46(0)382 - 500 90
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Link to map of Eniro  

CEO, Sales 
Telephone direct: +46(0)382 - 18 15 42
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Foundry Manager, Tools
Telephone direct: +46(0)382 - 18 15 84
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Order, logistics and planning
Telephone direct: +46(0)382 - 18 15 43
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LP Pressgjuteri AB, Hultagård 61, 576 91 Sävsjö, Sweden
Telefon vxl +46(0)382 - 500 90 
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHOTO GALLERY

Here is a selection of photos from our production.

Continue reading

Home

Logotyp LP Pressgjuteri

Pressgjutning från start till mål

LP Pressgjuteri är ett familjeföretag med lång tradition inom pressgjutning av aluminium och zink.

Om oss

LP Pressgjuteri grundades 1946 och har lång erfarenhet inom området pressgjutning med inriktning på aluminium och zinkdetaljer.  Vår produktion präglas av ett naturligt och högt engagemang genom hela processen, från produktutveckling fram till färdig ytbehandlad, monterad produkt.  Kostnadseffektivitet, Kvalitet, Leveranssäkerhet är våra nyckelord som vi oftast sammanfattar till ett enda – Trygghet

Kunskaperna kring pressgjutning och formverktygens betydelse i produktionen bidrog till att företaget Vallsjö Verktyg grundades 1989. Detta innebär att vi också kan erbjuda tillverkning av formverktyg för nya pressgjutna produkter eller ändringar av befintliga.

Med erfarenhet hjälper vi till med att utveckla en så kostnadseffektiv produkt som möjligt.

Tillgången till Vallsjö Verktyg är också en styrka vid behov av både snabb service och det löpande underhållet på formverktygen vilket är en av grundpelarna för att säkerställa både hög leveranssäkerhet och lång livslängd på formverktygen som i sin tur ger både trygghet och sänker kostnaderna för våra kunder också på lång sikt.

 

Ladda ned vår folder som PDF-fil

Nyheter

LP Pressgjuteri Årets Företag i Sävsjö kommun

Motivering:
"Årets Företag 2017 har med rötterna i den Småländska myllan drivit detta familjeföretag över generationsgränsen med gott affärsmannaskap, god lönsamhet och stor framåtanda. I en värld där global konkurrens är en del av vardagen har de utvecklat företaget med både teknik och produktutveckling som också rönt stor uppmärksamhet utanför kommunens gränser."

Vi erbjuder en snabb, högklassig tillverkningsprocess

"Vårt kvalitetssystem och erfarna medarbetare gör att vi har fokus på produkten genom hela framtagnings- processen."

Vi har hög kapacitet och maskinparken i gjuteriet är fördelad från 25 – 500 tons låskraft, 3 st varmkammarmaskiner där vi producerar zinkdetaljer och 5 st kallkammarmaskiner där aluminiumdetaljerna tillverkas. Vårt kvalitetssystem och erfarna medarbetare gör att vi har fokus på produkten genom hela framtagningsprocessen. Vi tillverkar både stora serier såväl som de lite mindre och jobbar alltid för att hitta kostnadseffektiva lösningar i framtagningsprocessen. Både enkla standardiseringar som ger hög flexibilitet såväl som detaljanpassade fullt automatiserade vision baserade celler, allt efter behov.

Den fortsatta bearbetningen av produkterna består mestadels av slipning, borrning, gängning, torr- och vattentrumling samt montering. Och även här används förstås både robot,- och CNC bearbetning. Vi ombesörjer också lack och ytbehandling.

Referenser

LP Pressgjuteri och Vallsjö Verktygs produktion genomsyras av ett stort engagemang för kundens produkter. Kunskapen om pressgjutning och formverktyg är huvudkärnan i vår verksamhet vilket gör våra kunder nöjda.

"Vi har samarbetat i snart 35 år, detta är ett bevis på att det förtroende vi har för varandra leder till framgång för båda parter. LP Pressgjuteri / Vallsjö Verktyg uppfyller våra krav på kompetens, flexibilitet, kvalité och leveranssäkerhet."


Torbjörn Lager, Purchase Manager Sapa Building Systems

"Ett flexibelt samarbete från start till mål, det uppskattar jag."


Jari Räsänen, Sourcing Manager Martela

"LP Pressgjuteri / Vallsjö Verktyg är vårt förstaval vad gäller mindre pressgjutgods. Flexibilitet och kvalité är nyckelord för oss i konstruktions- processen. LP Pressgjuteri / Vallsjö Verktyg uppfyller våra krav och mer därtill."


Stefan Pettersson, Product Development Glamox Luxo Lighting

Vi finns på småländska höglandet mellan Sävsjö och Vetlanda.
Välkommen in till oss !

Kontakta oss

LP Pressgjuteri AB, Hultagård 61, 576 91 Sävsjö, Sweden
Telefon vxl +46(0)382 - 500 90
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Länk till karta på Eniro 

VD, Försäljning
Telefon direkt: +46(0)382 - 18 15 42
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gjuterichef, Verktyg
Telefon direkt: +46(0)382 - 18 15 84
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Order, logistik och planering
Telefon direkt: +46(0)382 - 18 15 43
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LP Pressgjuteri AB, Hultagård 61, 576 91 Sävsjö, Sweden
Telefon vxl +46(0)382 - 500 90 
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bildgalleri

Här ser du ett axplock av bilder från vår produktion.

Continue reading

LP Pressgjuteri
LP Pressgjuteri AB   •   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   •   tel. +46 (0)382 - 500 90